اخبار مرکز
  کد خبر : ۱۷۶۲۸۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ 
  ۱۳:۳۶:۱۰
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: رئیس جدید بخش تحقیقات گیاهپزشكی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول معرفی شد.  جديد!
  کد خبر : ۱۷۶۱۲۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
  ۱۳:۳۴:۲۶
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: هفته انتقال یافته های تحقیقاتی كلزا در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول برگزار شد . 
  کد خبر : ۱۷۵۶۴۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
  ۱۱:۵۶:۲۷
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: برگزاری كارگاه آموزشی گردو گرمسیری پكان توسط عضو هیات علمی و محقق باغبانی مركز صفی آباد در استان گلستان 
  کد خبر : ۱۷۵۶۴۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
  ۱۱:۳۱:۴۷
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: دكتر عجم گرد مجری طرح ملی گردوی پكان از پروژه مقایسه ارقام پكان در سمنان بازدید كردند. 
  کد خبر : ۱۷۵۶۳۰  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
  ۱۰:۴۳:۲۳
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: جلسه " هماهنگی نحوه اجرای سایت های تغذیه ای گندم (PNT)در شمال استان خوزستان 
  کد خبر : ۱۷۵۴۸۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 
  ۱۴:۱:۵۲
  روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد: جلسه كمیته فنی بذر استان خوزستان در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول برگزار شد 
  کد خبر : ۱۷۵۳۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
  ۱۴:۳:۲۴
  صفحه1از6123456.بعدي.برو

  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0